Możliwości badawcze

Modelowanie 3D

Wykonanie modelu przestrzennego

Przygotowanie obiektu do MES, w tym przeprowadzenie uproszczeń geometrycznych, modelowych (symetria)

zamiana modeli bryłowych na powierzchniowe i odwrotnie

Parametryzacja geometryczna i wariantowa modeli 3D 

Oprogramowanie do dyspozycji:

 • Autodesk AutoCAD
 • Autodesk Inventor
 • DS Catia.v5
 • Ansys SpaceClaim

Obliczenia MES

Przeprowadzenie procesu obliczeniowego w oparciu o MES dla zagadnień:

 • liniowo sprężystych;
 • nieliniowych;
 • dynamicznych ;
 • czasowych;
 • odpowiedź częstotliwościowa;
 • analiza modalna;
 • i inne.

Oprogramowanie do dyspozycji:

 • Ansys Workbench 2021R1
 • Siemens FEMAP 2020.1
 • MSC Digimat 
Istnieje możliwość komercyjnego zastosowania wyników obliczeń w oparciu o oprogramowanie:
Siemens Simcenter FEMAP 2020.1

Opracowanie wyników

Opracowanie wyników wg indywidualnych ustaleń dla każdego realizowanego procesu badawczego.

 • opracowanie graficzne;
 • przygotowanie raportu;
 • dodatkowe operacje obliczeniowe na uzyskanych wynikach analiz MES;
 • statystyczne opracowanie wyników

Składowe tensorów odkształceń i naprężeń w wybranych węzłach modelu (lub w każdym węźle) mogą być pobrane z modelu obliczeniowego i opracowane z wykorzystaniem oprogramowania np.

 • Mathworks MatLAB 
 • Scilab

Realizacja Procesu badawczego

Zgodnie z obowiązującym regulaminem funkcjonowania laboratoriów naukowych na Wydziale Mechanicznym proces badawczy jest realizowany w następujący sposób. 

01. Zgłoszenie zapotrzebowania badawczego

Za pomocą zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego LMK rozpoczyna proces przygotowania oraz zabezpieczenia odpowiednich zasobów oraz czasu na realizację zadania badawczego 

02. Opracowanie szczegółowego programu badawczego

Zgłoszona do realizacji praca badawcza jest omawiana ze zgłaszającym a następnie ustalane są:

 • oczekiwane rezultaty pracy;
 • forma i sposoby przekazania wyników;
 • zakres wsparcia niezbędnego do realizacji tego zadania w ramach posiadanych zasobów oraz kompetencji;
 • zespół realizujący zadanie badawcze oraz harmonogram prac.

03. Realizacja zadania badawczego

Zgłoszona do realizacji i omówiona praca badawcza realizowana jest z wykorzystaniem zasobów Laboratorium Mechaniki Komputerowej przez:

 • Zgłaszającego po udzieleniu odpowiedniego upoważnienia do wykorzystania czasowego zasobów laboratorium;
 • Zespół realizujący zadanie badawcze powołany na etapie opracowania szczegółowego programu badawczego.

04. Przekazanie rezultatów

Opracowanie wg ustaleń wyników pracy badawczej, zakończenie i odbiór pracy badawczej zrealizowanej w LMK